بازگشت

فیلتر


قیمت

None

قیمت

رشته جامعه شناسی

جامعه‌شناسی یکی از علوم اجتماعی‌ است که به بررسی جامعه، رفتار اجتماعی انسان، الگوهای مناسبات اجتماعی، رابطه اجتماعی و جنبه‌هایی از فرهنگ مرتبط با زندگی روزمره تمرکز دارد. شما می‌توانید تمامی دوره‌ها‌ی سراسر اینترنت در مورد جامعه‌شناسی را در دوره‌بین و در دسته بندی رشته جامعه‌شناسی در اختیار داشته باشید و به جستجو میان آن‌ها بپردازید‌ و دوره‌ای با بهترین کیفیت و قیمت را انتخاب کنید و همچنین می‌توانید در قسمت سفر آموزشی دوره‌بین، با نقشه راه یادگیری جامعه‌شناسی بیشتر آشنا بشوید.


1 دوره