dorebin search icon

جستجو بین نام دوره‌ها، مدرسان و آموزشگاه‌ها

بنویس تا برات پیداش کنم!

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

رشته روان شناسی

روان‌شناسی دانشی است که با بهره‌گیری از روش دانشی به پژوهش و مطالعه حالت‌ها و فرایندهای ذهنی و رفتار در انسان و دیگر جانوران می‌پردازد. منظور از رفتار همه‌ی حرکات، اعمال و رفتار قابل مشاهده مستقیم و غیرمستقیم است؛ و منظور از فرایندهای ذهنی و روانی، چیزهایی همچون احساس، ادراک، اندیشه (تفکر)، هوش، شخصیت، هیجان و انگیزش و حافظه است. شما می‌توانید تمامی دوره‌ها‌ی سراسر اینترنت در مورد روان‌شناسی را در دوره‌بین و در دسته بندی رشته روان‌شناسی در اختیار داشته باشید و به جستجو میان آن‌ها بپردازید‌ و دوره‌ای با بهترین کیفیت و قیمت را انتخاب کنید و همچنین می‌توانید در قسمت سفر آموزشی دوره‌بین، با نقشه راه یادگیری روان‌شناسی بیشتر آشنا بشوید.