بازگشت

فیلتر


قیمت

None

قیمت

رشته‌های مهندسی

رشته مهندسی در واقع استفاده از روش های علمی برای طراحی یا ساخت می باشد. مهندسی به کارگیری علوم با استفاده از قوانین طبیعت و فیزیکی به منظور ساخت و طراحی مواد، ساز و کار ها، ماشین ها، ابزار و سامانه ها یا پردازش است. شما می‌توانید تمامی دوره‌ها‌ی سراسر اینترنت در رابطه با رشته‌های مهندسی ماندد مهندسی کامپیتور، مهندسی صنایع، مهدسی معماری و... را در دوره‌بین و در دسته بندی مهندسی در اختیار داشته باشید و به جستجو و مقایسه بین آن‌ها بپردازید‌ و دوره‌ای با بهترین کیفیت و قیمت را انتخاب کنید و همچنین می‌توانید در قسمت سفر آموزشی دوره‌بین، با نقشه راه یادگیری مهندسی بیشتر آشنا بشوید.


1 دوره