اطلاعات دوره
 دوره ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﺳﺎﯾﺖ در ﻓﺘﻮﺷﺎپ
مسیر آموزشی

دوره ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﺳﺎﯾﺖ در ﻓﺘﻮﺷﺎپ

9,000 تومان

بررسی کامل دوره

2.5ranking course dorebin logoامتیاز نهایی
وضعیت قیمت: 9,000 تومان
بالاتر از انتظار
منصفانه
ارزان

توضیحات

دوره ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﺳﺎﯾﺖ در ﻓﺘﻮﺷﺎپبا دوره طراحی بنر متحرک وبسایت به صورت Gif در خدمت شما عزیزان هستیم.ﺗﻮی اﯾﻦ دوره ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای رو ﺑﺎﻫﻢ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﭙﺲ اﻧﯿﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.اﻧﻮاع ﺑﻨﺮ ﻧﻈﯿﺮ : ﺑﻨﺮ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت - ﺑﻨﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ - ﺑﻨﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل - ﺑﻨﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ و... ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز دوره : ﻓﺘﻮﺷﺎپ در ﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ . دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻮی اﯾﻦ دوره ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺘﻮﺷﺎپ و ﺑﺎ ﺑﺨﺶ TimeLine ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

نمایش بیشتر

نظرات فراگیران

دوره‌های مشابه

مطالب دوست‌داشتنی